ಕಾಬ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ಲೇಷಕ

  • DRK110 Bob Absorption Meter

    DRK110 ಬಾಬ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಶನ್ ಮೀಟರ್

    DRK116 ಬೀಟಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷಕವು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ ತಿರುಳಿನ ಅಮಾನತಿನ ಶೋಧನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಸೋಲಿಸುವ ಪದವಿಯ ನಿರ್ಣಯ.